โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 3 1 1 4 17
ร้อยละ 3.70 % 11.11 % 3.70 % 3.70 % 14.81 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 7 6 4 3 4 58
ร้อยละ 8.54 % 7.32 % 4.88 % 3.66 % 4.88 % 70.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 1 3 1 1 31
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 7.89 % 2.63 % 2.63 % 81.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 9 10 8 5 9 106
ร้อยละ 6.12 % 6.80 % 5.44 % 3.40 % 6.12 % 72.11 %

109 : 8 , 9 , 5 , 4 , 8 , 75...7.34 , 8.26 , 4.59 , 3.67 , 7.34 , 68.81 = 34 : 31.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.89%

Powered By www.thaieducation.net