โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 3 1 1 4 16
ร้อยละ 3.85 % 11.54 % 3.85 % 3.85 % 15.38 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 7 6 4 3 4 59
ร้อยละ 8.43 % 7.23 % 4.82 % 3.61 % 4.82 % 71.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 1 4 1 1 28
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 11.11 % 2.78 % 2.78 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 9 10 9 5 9 103
ร้อยละ 6.21 % 6.90 % 6.21 % 3.45 % 6.21 % 71.03 %

109 : 8 , 9 , 5 , 4 , 8 , 75...7.34 , 8.26 , 4.59 , 3.67 , 7.34 , 68.81 = 34 : 31.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28.97%

Powered By www.thaieducation.net