โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 3 1 1 1 19
ร้อยละ 3.85 % 11.54 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 7 6 8 3 4 56
ร้อยละ 8.33 % 7.14 % 9.52 % 3.57 % 4.76 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 1 4 1 1 28
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 11.11 % 2.78 % 2.78 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 9 10 13 5 6 103
ร้อยละ 6.16 % 6.85 % 8.90 % 3.42 % 4.11 % 70.55 %

110 : 8 , 9 , 9 , 4 , 5 , 75...7.27 , 8.18 , 8.18 , 3.64 , 4.55 , 68.18 = 35 : 31.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.45%

Powered By www.thaieducation.net