โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 2 2 1 2 14
ร้อยละ 4.55 % 9.09 % 9.09 % 4.55 % 9.09 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 5 6 9 5 5 60
ร้อยละ 5.56 % 6.67 % 10.00 % 5.56 % 5.56 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 35
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 5.00 % 2.50 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 7 9 13 7 7 109
ร้อยละ 4.61 % 5.92 % 8.55 % 4.61 % 4.61 % 71.71 %

112 : 6 , 8 , 11 , 6 , 7 , 74...5.36 , 7.14 , 9.82 , 5.36 , 6.25 , 66.07 = 38 : 33.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 28.29%

Powered By www.thaieducation.net