โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 1 3 1 0 15
ร้อยละ 13.04 % 4.35 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 7 8 10 1 1 66
ร้อยละ 7.53 % 8.60 % 10.75 % 1.08 % 1.08 % 70.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 34
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 82.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 12 9 18 2 1 115
ร้อยละ 7.64 % 5.73 % 11.46 % 1.27 % 0.64 % 73.25 %

116 : 10 , 9 , 13 , 2 , 1 , 81...8.62 , 7.76 , 11.21 , 1.72 , 0.86 , 69.83 = 35 : 30.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75%

Powered By www.thaieducation.net