โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 4 1 3 1 0 13
ร้อยละ 18.18 % 4.55 % 13.64 % 4.55 % 0.00 % 59.09 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 9 9 14 1 1 58
ร้อยละ 9.78 % 9.78 % 15.22 % 1.09 % 1.09 % 63.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 3 1 5 1 0 31
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 12.20 % 2.44 % 0.00 % 75.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 16 11 22 3 1 102
ร้อยละ 10.32 % 7.10 % 14.19 % 1.94 % 0.65 % 65.81 %

114 : 13 , 10 , 17 , 2 , 1 , 71...11.40 , 8.77 , 14.91 , 1.75 , 0.88 , 62.28 = 43 : 37.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 34.19%

Powered By www.thaieducation.net