โรงเรียนบ้านนางรอง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 4 3 5 0 2
ร้อยละ 6.67 % 26.67 % 20.00 % 33.33 % 0.00 % 13.33 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 5 1 9 6 5 25
ร้อยละ 9.80 % 1.96 % 17.65 % 11.76 % 9.80 % 49.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 6 5 12 11 5 27
ร้อยละ 9.09 % 7.58 % 18.18 % 16.67 % 7.58 % 40.91 %

66 : 6 , 5 , 12 , 11 , 5 , 27...9.09 , 7.58 , 18.18 , 16.67 , 7.58 , 40.91 = 39 : 59.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09%

Powered By www.thaieducation.net