โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 8
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 37
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 45
ร้อยละ 4.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 0.00 % 90.00 %

50 : 2 , 1 , 1 , 1 , 0 , 45...4.00 , 2.00 , 2.00 , 2.00 , 0.00 , 90.00 = 5 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net