โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 26
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 11 1 21 1 0 63
ร้อยละ 11.34 % 1.03 % 21.65 % 1.03 % 0.00 % 64.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
126
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 126
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 12 1 23 1 0 215
ร้อยละ 4.76 % 0.40 % 9.13 % 0.40 % 0.00 % 85.32 %

126 : 12 , 1 , 23 , 1 , 0 , 89...9.52 , 0.79 , 18.25 , 0.79 , 0.00 , 70.63 = 37 : 29.37
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.68%

Powered By www.thaieducation.net