โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 2 3 1 0 24
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 10.00 % 3.33 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 2 3 16 2 0 63
ร้อยละ 2.33 % 3.49 % 18.60 % 2.33 % 0.00 % 73.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
126
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 126
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 2 5 19 3 0 213
ร้อยละ 0.83 % 2.07 % 7.85 % 1.24 % 0.00 % 88.02 %

116 : 2 , 5 , 19 , 3 , 0 , 87...1.72 , 4.31 , 16.38 , 2.59 , 0.00 , 75.00 = 29 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.98%

Powered By www.thaieducation.net