โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 2 3 1 0 26
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 9.38 % 3.13 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 2 3 16 2 0 73
ร้อยละ 2.08 % 3.13 % 16.67 % 2.08 % 0.00 % 76.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 2 5 19 3 0 99
ร้อยละ 1.56 % 3.91 % 14.84 % 2.34 % 0.00 % 77.34 %

128 : 2 , 5 , 19 , 3 , 0 , 99...1.56 , 3.91 , 14.84 , 2.34 , 0.00 , 77.34 = 29 : 22.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.66%

Powered By www.thaieducation.net