โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 0 0 1 0 22
ร้อยละ 14.81 % 0.00 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 16 8 5 0 0 74
ร้อยละ 15.53 % 7.77 % 4.85 % 0.00 % 0.00 % 71.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 20 8 5 1 0 96
ร้อยละ 15.38 % 6.15 % 3.85 % 0.77 % 0.00 % 73.85 %

130 : 20 , 8 , 5 , 1 , 0 , 96...15.38 , 6.15 , 3.85 , 0.77 , 0.00 , 73.85 = 34 : 26.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.15%

Powered By www.thaieducation.net