โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 5 1 0 0 37
ร้อยละ 2.27 % 11.36 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 84.09 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 3 2 0 8 9 96
ร้อยละ 2.54 % 1.69 % 0.00 % 6.78 % 7.63 % 81.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 0 0 0 1 53
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.79 % 94.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 6 7 1 8 10 186
ร้อยละ 2.75 % 3.21 % 0.46 % 3.67 % 4.59 % 85.32 %

162 : 4 , 7 , 1 , 8 , 9 , 133...2.47 , 4.32 , 0.62 , 4.94 , 5.56 , 82.10 = 29 : 17.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.68%

Powered By www.thaieducation.net