โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 34
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 109
ร้อยละ 3.39 % 0.85 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 92.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 56
ร้อยละ 5.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 9 3 5 1 0 199
ร้อยละ 4.15 % 1.38 % 2.30 % 0.46 % 0.00 % 91.71 %

158 : 6 , 3 , 5 , 1 , 0 , 143...3.80 , 1.90 , 3.16 , 0.63 , 0.00 , 90.51 = 15 : 9.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29%

Powered By www.thaieducation.net