โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 5 4 2 2 0 31
ร้อยละ 11.36 % 9.09 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 70.45 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 6 2 8 0 0 103
ร้อยละ 5.04 % 1.68 % 6.72 % 0.00 % 0.00 % 86.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 49
ร้อยละ 8.47 % 0.00 % 8.47 % 0.00 % 0.00 % 83.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 16 6 15 2 0 183
ร้อยละ 7.21 % 2.70 % 6.76 % 0.90 % 0.00 % 82.43 %

163 : 11 , 6 , 10 , 2 , 0 , 134...6.75 , 3.68 , 6.13 , 1.23 , 0.00 , 82.21 = 29 : 17.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57%

Powered By www.thaieducation.net