โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 1 3 1 3 38
ร้อยละ 2.13 % 2.13 % 6.38 % 2.13 % 6.38 % 80.85 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 104
ร้อยละ 3.57 % 1.79 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 64
ร้อยละ 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 6 3 5 1 3 206
ร้อยละ 2.68 % 1.34 % 2.23 % 0.45 % 1.34 % 91.96 %

159 : 5 , 3 , 5 , 1 , 3 , 142...3.14 , 1.89 , 3.14 , 0.63 , 1.89 , 89.31 = 17 : 10.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.04%

Powered By www.thaieducation.net