โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 1 3 2 1 39
ร้อยละ 2.13 % 2.13 % 6.38 % 4.26 % 2.13 % 82.98 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 112
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 59
ร้อยละ 3.17 % 0.00 % 3.17 % 0.00 % 0.00 % 93.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 3 1 5 2 1 210
ร้อยละ 1.35 % 0.45 % 2.25 % 0.90 % 0.45 % 94.59 %

159 : 1 , 1 , 3 , 2 , 1 , 151...0.63 , 0.63 , 1.89 , 1.26 , 0.63 , 94.97 = 8 : 5.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41%

Powered By www.thaieducation.net