โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 4 4 2 2 0 35
ร้อยละ 8.51 % 8.51 % 4.26 % 4.26 % 0.00 % 74.47 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 6 8 8 4 5 81
ร้อยละ 5.36 % 7.14 % 7.14 % 3.57 % 4.46 % 72.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 10 4 2 5 0 45
ร้อยละ 15.15 % 6.06 % 3.03 % 7.58 % 0.00 % 68.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 20 16 12 11 5 161
ร้อยละ 8.89 % 7.11 % 5.33 % 4.89 % 2.22 % 71.56 %

159 : 10 , 12 , 10 , 6 , 5 , 116...6.29 , 7.55 , 6.29 , 3.77 , 3.14 , 72.96 = 43 : 27.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 28.44%

Powered By www.thaieducation.net