โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 6 8 2 2 0 30
ร้อยละ 12.50 % 16.67 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 17 10 10 4 6 65
ร้อยละ 15.18 % 8.93 % 8.93 % 3.57 % 5.36 % 58.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 8 4 3 5 0 46
ร้อยละ 12.12 % 6.06 % 4.55 % 7.58 % 0.00 % 69.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 31 22 15 11 6 141
ร้อยละ 13.72 % 9.73 % 6.64 % 4.87 % 2.65 % 62.39 %

160 : 23 , 18 , 12 , 6 , 6 , 95...14.38 , 11.25 , 7.50 , 3.75 , 3.75 , 59.38 = 65 : 40.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 37.61%

Powered By www.thaieducation.net