โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 16
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 3 3 3 0 1 37
ร้อยละ 6.38 % 6.38 % 6.38 % 0.00 % 2.13 % 78.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 17
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 8 4 4 0 1 70
ร้อยละ 9.20 % 4.60 % 4.60 % 0.00 % 1.15 % 80.46 %

67 : 6 , 4 , 3 , 0 , 1 , 53...8.96 , 5.97 , 4.48 , 0.00 , 1.49 , 79.10 = 14 : 20.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.54%

Powered By www.thaieducation.net