โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 13
ร้อยละ 21.05 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 5 3 4 0 0 35
ร้อยละ 10.64 % 6.38 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 74.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 14
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 11 5 7 0 0 62
ร้อยละ 12.94 % 5.88 % 8.24 % 0.00 % 0.00 % 72.94 %

66 : 9 , 4 , 5 , 0 , 0 , 48...13.64 , 6.06 , 7.58 , 0.00 , 0.00 , 72.73 = 18 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06%

Powered By www.thaieducation.net