โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 2 2 1 0 10
ร้อยละ 21.05 % 10.53 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 15 2 2 0 1 27
ร้อยละ 31.91 % 4.26 % 4.26 % 0.00 % 2.13 % 57.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 6 1 2 0 0 10
ร้อยละ 31.58 % 5.26 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 52.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 25 5 6 1 1 47
ร้อยละ 29.41 % 5.88 % 7.06 % 1.18 % 1.18 % 55.29 %

66 : 19 , 4 , 4 , 1 , 1 , 37...28.79 , 6.06 , 6.06 , 1.52 , 1.52 , 56.06 = 29 : 43.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 44.71%

Powered By www.thaieducation.net