โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 8
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 2 3 4 0 1 40
ร้อยละ 4.00 % 6.00 % 8.00 % 0.00 % 2.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 11
ร้อยละ 23.53 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 7 3 7 0 1 59
ร้อยละ 9.09 % 3.90 % 9.09 % 0.00 % 1.30 % 76.62 %

60 : 3 , 3 , 5 , 0 , 1 , 48...5.00 , 5.00 , 8.33 , 0.00 , 1.67 , 80.00 = 12 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 23.38%

Powered By www.thaieducation.net