โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 6
ร้อยละ 30.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 20 3 4 0 1 22
ร้อยละ 40.00 % 6.00 % 8.00 % 0.00 % 2.00 % 44.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 10
ร้อยละ 29.41 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 28 3 7 0 1 38
ร้อยละ 36.36 % 3.90 % 9.09 % 0.00 % 1.30 % 49.35 %

60 : 23 , 3 , 5 , 0 , 1 , 28...38.33 , 5.00 , 8.33 , 0.00 , 1.67 , 46.67 = 32 : 53.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65%

Powered By www.thaieducation.net