โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 24
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 10.00 % 3.33 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 0 0 8 1 0 68
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.39 % 1.30 % 0.00 % 88.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 1 1 11 2 0 92
ร้อยละ 0.93 % 0.93 % 10.28 % 1.87 % 0.00 % 85.98 %

107 : 1 , 1 , 11 , 2 , 0 , 92...0.93 , 0.93 , 10.28 , 1.87 , 0.00 , 85.98 = 15 : 14.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.02%

Powered By www.thaieducation.net