โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 0 4 4 2 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.90 % 12.90 % 6.45 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 2 3 6 4 2 60
ร้อยละ 2.60 % 3.90 % 7.79 % 5.19 % 2.60 % 77.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 2 3 10 8 4 81
ร้อยละ 1.85 % 2.78 % 9.26 % 7.41 % 3.70 % 75.00 %

108 : 2 , 3 , 10 , 8 , 4 , 81...1.85 , 2.78 , 9.26 , 7.41 , 3.70 , 75.00 = 27 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net