โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 33
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 93
ร้อยละ 3.96 % 0.00 % 3.96 % 0.00 % 0.00 % 92.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 22
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 8 0 8 0 0 148
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %

139 : 6 , 0 , 7 , 0 , 0 , 126...4.32 , 0.00 , 5.04 , 0.00 , 0.00 , 90.65 = 13 : 9.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76%

Powered By www.thaieducation.net