โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 36
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 91
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 91.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 24
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 8 0 7 0 0 151
ร้อยละ 4.82 % 0.00 % 4.22 % 0.00 % 0.00 % 90.96 %

141 : 7 , 0 , 7 , 0 , 0 , 127...4.96 , 0.00 , 4.96 , 0.00 , 0.00 , 90.07 = 14 : 9.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.04%

Powered By www.thaieducation.net