โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 35
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 0 4 5 8 0 83
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 5.00 % 8.00 % 0.00 % 83.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 0 0 1 1 22
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 0.00 % 4.00 % 4.00 % 88.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 3 4 9 9 1 140
ร้อยละ 1.81 % 2.41 % 5.42 % 5.42 % 0.60 % 84.34 %

141 : 2 , 4 , 9 , 8 , 0 , 118...1.42 , 2.84 , 6.38 , 5.67 , 0.00 , 83.69 = 23 : 16.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.66%

Powered By www.thaieducation.net