โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 45
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 91.84 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 77
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.75 % 0.00 % 0.00 % 96.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 153
ร้อยละ 1.25 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 95.63 %

129 : 2 , 0 , 5 , 0 , 0 , 122...1.55 , 0.00 , 3.88 , 0.00 , 0.00 , 94.57 = 7 : 5.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.38%

Powered By www.thaieducation.net