โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 97.96 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 1.22 % 96.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 0 1 164
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.79 % 0.00 % 0.60 % 97.62 %

131 : 0 , 0 , 3 , 0 , 1 , 127...0.00 , 0.00 , 2.29 , 0.00 , 0.76 , 96.95 = 4 : 3.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38%

Powered By www.thaieducation.net