โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 24
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 67 0 3 0 0 14
ร้อยละ 79.76 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 16.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 71 0 4 0 0 38
ร้อยละ 62.83 % 0.00 % 3.54 % 0.00 % 0.00 % 33.63 %

113 : 71 , 0 , 4 , 0 , 0 , 38...62.83 , 0.00 , 3.54 , 0.00 , 0.00 , 33.63 = 75 : 66.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 66.37%

Powered By www.thaieducation.net