โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 3 2 0 0 22
ร้อยละ 12.90 % 9.68 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 4 3 6 0 0 46
ร้อยละ 6.78 % 5.08 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 77.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 8 6 8 0 0 68
ร้อยละ 8.89 % 6.67 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 75.56 %

90 : 8 , 6 , 8 , 0 , 0 , 68...8.89 , 6.67 , 8.89 , 0.00 , 0.00 , 75.56 = 22 : 24.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44%

Powered By www.thaieducation.net