โรงเรียนนามลวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 5 0 4 2 0 21
ร้อยละ 15.63 % 0.00 % 12.50 % 6.25 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 5 3 3 0 4 98
ร้อยละ 4.42 % 2.65 % 2.65 % 0.00 % 3.54 % 86.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 55
ร้อยละ 4.76 % 3.17 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 87.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 13 5 10 2 4 174
ร้อยละ 6.25 % 2.40 % 4.81 % 0.96 % 1.92 % 83.65 %

145 : 10 , 3 , 7 , 2 , 4 , 119...6.90 , 2.07 , 4.83 , 1.38 , 2.76 , 82.07 = 26 : 17.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.35%

Powered By www.thaieducation.net