โรงเรียนนามลวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 7 0 2 2 0 21
ร้อยละ 21.88 % 0.00 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 6 3 2 0 3 99
ร้อยละ 5.31 % 2.65 % 1.77 % 0.00 % 2.65 % 87.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 55
ร้อยละ 6.35 % 3.17 % 3.17 % 0.00 % 0.00 % 87.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 17 5 6 2 3 175
ร้อยละ 8.17 % 2.40 % 2.88 % 0.96 % 1.44 % 84.13 %

145 : 13 , 3 , 4 , 2 , 3 , 120...8.97 , 2.07 , 2.76 , 1.38 , 2.07 , 82.76 = 25 : 17.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87%

Powered By www.thaieducation.net