โรงเรียนนามลวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 3 5 1 1 18
ร้อยละ 12.50 % 9.38 % 15.63 % 3.13 % 3.13 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 139
ร้อยละ 0.69 % 0.69 % 1.39 % 0.69 % 0.00 % 96.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 1 1 0 1 1 60
ร้อยละ 1.56 % 1.56 % 0.00 % 1.56 % 1.56 % 93.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 6 5 7 3 2 217
ร้อยละ 2.50 % 2.08 % 2.92 % 1.25 % 0.83 % 90.42 %

176 : 5 , 4 , 7 , 2 , 1 , 157...2.84 , 2.27 , 3.98 , 1.14 , 0.57 , 89.20 = 19 : 10.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.58%

Powered By www.thaieducation.net