โรงเรียนนามลวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 12 0 2 2 0 20
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 21 5 6 4 6 63
ร้อยละ 20.00 % 4.76 % 5.71 % 3.81 % 5.71 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 13 6 3 1 0 48
ร้อยละ 18.31 % 8.45 % 4.23 % 1.41 % 0.00 % 67.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 46 11 11 7 6 131
ร้อยละ 21.70 % 5.19 % 5.19 % 3.30 % 2.83 % 61.79 %

141 : 33 , 5 , 8 , 6 , 6 , 83...23.40 , 3.55 , 5.67 , 4.26 , 4.26 , 58.87 = 58 : 41.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 38.21%

Powered By www.thaieducation.net