โรงเรียนนามลวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 14 0 2 3 0 17
ร้อยละ 38.89 % 0.00 % 5.56 % 8.33 % 0.00 % 47.22 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 23 4 5 4 5 62
ร้อยละ 22.33 % 3.88 % 4.85 % 3.88 % 4.85 % 60.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 12 6 4 1 0 47
ร้อยละ 17.14 % 8.57 % 5.71 % 1.43 % 0.00 % 67.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 49 10 11 8 5 126
ร้อยละ 23.44 % 4.78 % 5.26 % 3.83 % 2.39 % 60.29 %

139 : 37 , 4 , 7 , 7 , 5 , 79...26.62 , 2.88 , 5.04 , 5.04 , 3.60 , 56.83 = 60 : 43.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 39.71%

Powered By www.thaieducation.net