โรงเรียนบ้านทุ่งคา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 8 2 1 2 0 10
ร้อยละ 34.78 % 8.70 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 43.48 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 11 10 12 5 0 40
ร้อยละ 14.10 % 12.82 % 15.38 % 6.41 % 0.00 % 51.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 19 12 13 7 0 50
ร้อยละ 18.81 % 11.88 % 12.87 % 6.93 % 0.00 % 49.50 %

101 : 19 , 12 , 13 , 7 , 0 , 50...18.81 , 11.88 , 12.87 , 6.93 , 0.00 , 49.50 = 51 : 50.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50%

Powered By www.thaieducation.net