โรงเรียนบ้านทุ่งคา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 11 3 2 3 0 6
ร้อยละ 44.00 % 12.00 % 8.00 % 12.00 % 0.00 % 24.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 15 19 19 9 0 16
ร้อยละ 19.23 % 24.36 % 24.36 % 11.54 % 0.00 % 20.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 26 22 21 12 0 22
ร้อยละ 25.24 % 21.36 % 20.39 % 11.65 % 0.00 % 21.36 %

103 : 26 , 22 , 21 , 12 , 0 , 22...25.24 , 21.36 , 20.39 , 11.65 , 0.00 , 21.36 = 81 : 78.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 78.64%

Powered By www.thaieducation.net