โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 1.61 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 91.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 72
ร้อยละ 0.00 % 1.25 % 8.75 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %

80 : 0 , 1 , 7 , 0 , 0 , 72...0.00 , 1.25 , 8.75 , 0.00 , 0.00 , 90.00 = 8 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net