โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 1 1 2 0 12
ร้อยละ 15.79 % 5.26 % 5.26 % 10.53 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 5 6 6 0 0 47
ร้อยละ 7.81 % 9.38 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 73.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 8 7 7 2 0 59
ร้อยละ 9.64 % 8.43 % 8.43 % 2.41 % 0.00 % 71.08 %

83 : 8 , 7 , 7 , 2 , 0 , 59...9.64 , 8.43 , 8.43 , 2.41 , 0.00 , 71.08 = 24 : 28.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 28.92%

Powered By www.thaieducation.net