โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 1 0 0 1 14
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 5.56 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 5 5 0 2 1 38
ร้อยละ 9.80 % 9.80 % 0.00 % 3.92 % 1.96 % 74.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 7 6 0 2 2 52
ร้อยละ 10.14 % 8.70 % 0.00 % 2.90 % 2.90 % 75.36 %

69 : 7 , 6 , 0 , 2 , 2 , 52...10.14 , 8.70 , 0.00 , 2.90 , 2.90 , 75.36 = 17 : 24.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64%

Powered By www.thaieducation.net