โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 0 3 0 1 13
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 5.56 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 5 5 2 0 3 36
ร้อยละ 9.80 % 9.80 % 3.92 % 0.00 % 5.88 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 6 5 5 0 4 49
ร้อยละ 8.70 % 7.25 % 7.25 % 0.00 % 5.80 % 71.01 %

69 : 6 , 5 , 5 , 0 , 4 , 49...8.70 , 7.25 , 7.25 , 0.00 , 5.80 , 71.01 = 20 : 28.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99%

Powered By www.thaieducation.net