โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 1 3 0 0 0 64
ร้อยละ 1.47 % 4.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
554
จำนวน(คน) 17 16 65 7 7 442
ร้อยละ 3.07 % 2.89 % 11.73 % 1.26 % 1.26 % 79.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 622 คน
จำนวน(คน) 18 19 65 7 7 506
ร้อยละ 2.89 % 3.05 % 10.45 % 1.13 % 1.13 % 81.35 %

622 : 18 , 19 , 65 , 7 , 7 , 506...2.89 , 3.05 , 10.45 , 1.13 , 1.13 , 81.35 = 116 : 18.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 622 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 18.65%

Powered By www.thaieducation.net