โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 1 3 0 0 0 62
ร้อยละ 1.52 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
551
จำนวน(คน) 18 17 65 7 7 437
ร้อยละ 3.27 % 3.09 % 11.80 % 1.27 % 1.27 % 79.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 617 คน
จำนวน(คน) 19 20 65 7 7 499
ร้อยละ 3.08 % 3.24 % 10.53 % 1.13 % 1.13 % 80.88 %

617 : 19 , 20 , 65 , 7 , 7 , 499...3.08 , 3.24 , 10.53 , 1.13 , 1.13 , 80.88 = 118 : 19.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 617 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12%

Powered By www.thaieducation.net