โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 0 10 4 7 0 45
ร้อยละ 0.00 % 15.15 % 6.06 % 10.61 % 0.00 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
549
จำนวน(คน) 19 17 74 7 9 423
ร้อยละ 3.46 % 3.10 % 13.48 % 1.28 % 1.64 % 77.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 615 คน
จำนวน(คน) 19 27 78 14 9 468
ร้อยละ 3.09 % 4.39 % 12.68 % 2.28 % 1.46 % 76.10 %

615 : 19 , 27 , 78 , 14 , 9 , 468...3.09 , 4.39 , 12.68 , 2.28 , 1.46 , 76.10 = 147 : 23.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 615 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90%

Powered By www.thaieducation.net