โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 1 1 3 2 3 62
ร้อยละ 1.39 % 1.39 % 4.17 % 2.78 % 4.17 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
583
จำนวน(คน) 29 23 22 27 35 447
ร้อยละ 4.97 % 3.95 % 3.77 % 4.63 % 6.00 % 76.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 655 คน
จำนวน(คน) 30 24 25 29 38 509
ร้อยละ 4.58 % 3.66 % 3.82 % 4.43 % 5.80 % 77.71 %

655 : 30 , 24 , 25 , 29 , 38 , 509...4.58 , 3.66 , 3.82 , 4.43 , 5.80 , 77.71 = 146 : 22.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 655 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29%

Powered By www.thaieducation.net