โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 1 1 4 2 5 59
ร้อยละ 1.39 % 1.39 % 5.56 % 2.78 % 6.94 % 81.94 %
ระดับประถมศึกษา
583
จำนวน(คน) 33 25 24 32 41 428
ร้อยละ 5.66 % 4.29 % 4.12 % 5.49 % 7.03 % 73.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 655 คน
จำนวน(คน) 34 26 28 34 46 487
ร้อยละ 5.19 % 3.97 % 4.27 % 5.19 % 7.02 % 74.35 %

655 : 34 , 26 , 28 , 34 , 46 , 487...5.19 , 3.97 , 4.27 , 5.19 , 7.02 , 74.35 = 168 : 25.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 655 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 168 คน คิดเป็นร้อยละ 25.65%

Powered By www.thaieducation.net