โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 1 1 4 2 5 59
ร้อยละ 1.39 % 1.39 % 5.56 % 2.78 % 6.94 % 81.94 %
ระดับประถมศึกษา
582
จำนวน(คน) 58 30 24 46 54 370
ร้อยละ 9.97 % 5.15 % 4.12 % 7.90 % 9.28 % 63.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 654 คน
จำนวน(คน) 59 31 28 48 59 429
ร้อยละ 9.02 % 4.74 % 4.28 % 7.34 % 9.02 % 65.60 %

654 : 59 , 31 , 28 , 48 , 59 , 429...9.02 , 4.74 , 4.28 , 7.34 , 9.02 , 65.60 = 225 : 34.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 654 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 225 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40%

Powered By www.thaieducation.net